Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 
 461977 
 Начална страница  
 Кратко представяне на съда

Уважаеми потребители,
уведомяваме Ви, че от 02.12.2019 г. РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК  има нова интернет страница, която можете да намерите на адрес:

https://pernik-rs.justice.bg

На настоящата интернет страница информацията ще се актуализира до 31.12.2019 г. Считано от 01.01.2020 г. информацията, свързана с дейността на Районен съд - Перник, ще се актуализира само на новата интернет страница на съда.

Настоящ електронен адрес: pernik-rs@justice.bgДОБРЕ ДОШЛИ В САЙТА НА РАЙОНЕН СЪД - ПЕРНИК! 

     Районен съд - Перник предоставя на гражданите, юридическите лица и административните органи, с които осъществява взаимодействие във връзка с правораздавателната си дейност, надеждна, достъпна и ефективна възможност за контакт чрез интернет страницата си.

     Информацията тук се обновява своевременно с цел максимална прозрачност в работата на съда и добра осведоменост на обществеността.

     Районен съд - Перник е разположен в сградата на Съдебната палата в общинския център Перник. Ето защо и интернет страницата е оформена в емблематичните цветове на града - жълт и черен.

     Районен съд - Перник е основен първоинстанционен съд. На него са подсъдни всички първоинстанционни дела освен тези, които със закон са подсъдни на друг съд. Съдът разглежда граждански (в тях се включват семейни и трудови дела, дела за издръжка, искове по търговски и граждански дела с цена на иска до 25 000 лева, делби на недвижимо имущество и други), наказателни и административно-наказателни дела.

     Съдът се ръководи от председател и двама заместник-председатели. Създадени са две отделения - гражданско (11 състава) и наказателно (6 състава).

     Като първа инстанция Районен съд - Перник разглежда делата в състав от един съдия, а в предвидени от закона случаи - от съдия и двама съдебни заседатели.

     За Районен съд - Перник са утвърдени 66 бройки щатна численост, от които 17 - за магистрати, 4 - за държавни съдебни изпълнители, 2 - за съдии по вписванията и  43 - за съдебни служители. Към настоящия момент съдопроизводственият процес се осъществява от 16 магистрати, 4 държавни съдебни изпълнители, 2 съдии по вписванията и 42 съдебни служители.

ВАЖНО ЗА ВАС:

     Актуална информация за промяна на местонахождение и/или работно време на отделни служби в Районен съд - Перник, ще намерите в секция "Работно време" (менюто вляво), както и в секция "Съобщения" (менюто вдясно) на сайта.

 

 

 

          

 

 ЦЕНТЪР ЗА СПОГОДБИ И МЕДИАЦИЯ 
гр. Перник
Окръжен съд 
град Перник
Председател е Калин Баталски
Прокуратура 
Контактна информация
Окръжна и районни прокуратури
Адвокатска колегия 
Интернет страница
на адвокатска колегия гр. Перник
Нотариалната камара 
Нотариуси
с район на действие съдебен окръг Перник
Съдебно изпълнение 
Служба "Съдебно изпълнение"
Връзки 
Интернет връзки
СЪОБЩЕНИЯ 
Работа с граждани
Обявление за събиране на оферти 
Обявление за събиране на оферти
гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР