Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Банкова информация  
 

Обслужваща банка: ОББ-АД - клон Перник

BIC КОД: UBBS  BGSF

Банкови сметки: 

1. Държавни и съдебни такси (вкл. такси за свидетелства за съдимост)            BG86UBBS80023106032703

2. Депозити за вещи лица, свидетели и парични гаранции                                         BG07UBBS80023300140631


ВАЖНО ЗА ВАС!

   При извършване на банков превод е задължително да посочите точно :
  
   1. Банковата сметка на Районен съд - Перник;
   2. Номера на делото, за което се отнася банковия превод;
   3. За какво се дължи държавната такса (пр. издаване на свидетелство за съдимост; депозит за вещо лице и др.)

   Районен съд - Перник осъществява дейността си по събиране на съдебни такси по Тарифа №1 към Закона за държавните такси и Тарифа за държавните такси, които се събират от съдилищата по Гражданския процесуален кодекс (ГПК) по банков път.
   В изпълнение на указания на ВСС (писмо изх. № 91-00-047/05.06.2002 г.) съдът приема платежни нареждания само от банки, сключили договор с министъра на финансите за обслужване на държавния бюджет. При извършени плащания на държавни такси по цитираните Тарифи чрез други търговски дружества и субекти (пр. "Български пощи" АД; "Изипей" АД /Easy pay/ и др.) Районен съд - Перник извършва действия по посочените основания, за които са внесени съответните суми (пр. издава свидетелство за съдимост), след постъпването на последните по сметката на съда, което е видно от банково извлечение.
   В този случай получаването на нужния документ може да се забави с около 2 (два) работни дни.

   В сградата на Съдебната палата се намира каса на "Информационно обслужване" АД - Перник, която работи с "Алианц Банк България" АД - клон Перник.

Съобщение от 25.04.2013 г.

 Съгласно решение по протокол №18/17.04.2013 г. на комисия “Бюджет и финанси” при Висшия съдебен съвет, държавните такси не следва да се заплащат чрез държавни таксови марки.гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР