Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Съдебно изпълнение  
 Служба "Съдебно изпълнение"

Ръководител „Съдебно-изпълнителна служба” при РС Перник: +359 (76) 64 70 30

Деловодство: +359 (76) 64 70 63

Обслужваща банка: „ОББ” АД – клон Перник
Банкова с/ка:
BG07UBBS80023300140631
BIC: UBBSBGSF

гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР