Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Свободни работни места  
 

За съдии

 

    За съдебни служители    

За длъжността "Съдия"  - 1 щатна бройка с оглед Решение на ВСС по протокол № 2/20.01.2016 г., т. 48.12 ВСС е уведомен с писмо изх. № 453/01.03.2016 г.

  

За длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР" - 3 щ. бр., на основание Заповед № 497/30.08.2019 г. на Председателя на Районен съд - Перник

Заповед № 497/30.08.2019 г.

Протокол № 1/10.10.2019 г.

Протокол № 2/10.10.2019 г.

Протокол №3/25.10.2019 г.

Протокол №4/14.11.2019 г.

 * * *гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР