Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Проекти и партньори
 Свободни работни места  
 

За съдии

 

    За съденни служители    

За длъжността "Съдия"  - 1 щатна бройка с оглед Решение на ВСС по протокол N2/20.01.2016г., т. 48.12 ВСС е уведомен с писмо изх. N 453/01.03.2016г.

  

За длъжността "съдебен секретар" - 1 щатна бройка, на основание Заповед 383/13.07.2018г. на Председателя на Районен съд - Перник

Заповед за обявяване на конкурс

Протокол 1

Протокол 2 - регламент

Протокол 3 - писмен изпит

Протокол 4 - класиранегр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР