Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Проекти и партньори
 Свободни работни места  
 

За съдии

         

За съдебни служители

За длъжността "Съдия"  - 1 щатна бройка с оглед Решение на ВСС по протокол N2/20.01.2016г., т. 48.12 ВСС е уведомен с писмо изх. N 453/01.03.2016г.


За длъжността "Съдия по вписванията"
една свободна щатна бройка в Районен съд – Перник, при условията на чл.68, ал.1, т.4 от Кодекса на труда – до заемане на длъжността въз основа на конкурс.

гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР