Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен статистически доклад
Декларации по ЗПУКИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Проекти и партньори
 Свободни работни места  
 

За съдии

         

За съдебни служители

За длъжността "Съдия"  - 1 щатна бройка с оглед Решение на ВСС по протокол N2/20.01.2016г., т. 48.12 ВСС е уведомен с писмо изх. N 453/01.03.2016г.1. За длъжността "СЪДЕБЕН СЕКРЕТАР"  - 1 щатна бройка - обявен конкурс със заповед N 318 от 07.07.2017 г.  на и.ф. Адм. ръководител на РС Перник

Заповед N 318 от 07.07.2017 г. за обявяване на конкурс
Протокол 1
Протокол 2 регламент
Протокол 3
Протокол 4 - класиране
гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР