Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Примерни образци на документи  
 Примерни образци на документи

     В тази секция на интернет страницата се намират примерни образци на документи, които се подават до Районен съд - Перник. За Ваше улеснение можете да ги запазите, да ги попълните на домашния си компютър и след това да ги подадете до съда.
    Формуляри на образци на Заявление за издаване на свидетелство за съдимост, Заявление за издаване на удостоверение за издръжка и на Молба за свиждане  Ви се предоставят безплатно на място в служба "Регистратура" - партер, а на Заявление за теглене на детски влог - малолетни и непълнолетни лица - в служба "Съдебно деловодство - Гражданско отделение" - стая №107 и стая №109.

Заявление за връщане на документи приложени по дело

Заявление за заверен препис от решението  по наказателно дело

Заявление за заверен препис от решението по гражданско дело

Заявление за прилагане на искани документи по дело

Заявление за свидетелство за съдимост

Заявление за сключване на граждански брак на непълнолетно лице

Заявление за удостоверение за заведено дело

Заявление за удостоверение за прекратен брак

Заявление за теглене на детски влог за малолетни лица

Заявление за теглене на детски влог за непълнолетни деца

Заявление за разрешение на сключване на  сделки с имоти, собственост  на  малолетни

Заявление за разрешение на сключване на  сделки с имоти, собственост на непълнолетни

Заявление  за назначаване на особен представител при извършване на сделки с имоти

Заявление за освобождаване от съдебни такси

Декларация за семейно и материално положение и имотно състояние

Заявление за вписване на отказ от наследство

Декларация за отказ от наследство

Декларация  за гражданство и гражданско състояние по чл.25 ал.8 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 410 от ГПК

Заявление за издаване на заповед за изпълнение по чл. 417 от ГПК

Възражение срещу Заповед за изпълнение

Заявление за издаване на удостоверение за издръжка

Декларация по чл.137 ПАС и чл.107а от КТ

Декларация по чл.141 ПАС


гр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР