Районен съд
Перник
 Бързи 
Връзки
Ok
Представяне и юрисдикция
Новини
Информация за контакт
Структура на съда
Съдебен състав
Етични кодекси
Тарифи
Вътрешни правила
Банкова информация
Предложения и сигнали
Годишен отчетен доклад
Декларации по ЗПКОНПИ
Съдебни актове
Календар на заседанията
Обявления за публична продан
Съдебни зали
Свободни работни места
Ден на отворени врати
Примерни образци на документи
Работно време
Профил на купувача
Ведомствени жилища
Прессъобщения
Проекти и партньори
 Новини  
 НОВИНИ

електронно свидетелство за съдимост

С изменение в Наредба № 8 от 26 февруари 2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост, считано от 15 февруари 2013 г., гражданите на Република България, които не са осъждани и нямат наложени административни наказания по чл. 78а от НК, имат право да заявяват и  да получават електронно свидетелство за съдимост.

Електронното свидетелство за съдимост се издава от Министерство на правосъдието. За да се възползвате от тази услуга, трябва да попълните Заявление по образец, публикувано на интернет страницата на Министерство на правосъдието, чрез код за достъп, който Ви се предоставя след като заявите услугата, и да притежавате квалифициран електронен подпис или друго средство по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с който се подписва заявлението.

Електронното свидетелство за съдимост важи за срок от шест месеца и има същата сила, както свидетелството за съдимост, издадено на хартиен носител. То ще може да се използва многократно в рамките на неговата валидност и ще е достъпно чрез уникален код на интернет страницата на Министерство на правосъдието.

Дължимата държавна такса за издаване на електронно свидетелство за съдимост е в размер на 3 лева по посочена сметка на Министерство на правосъдието.

Заявленията за издаване на електронно свидетелство за съдимост, както и информацията, свързана с тази услуга, са достъпни на специализираната интернет страница на Министерство на правосъдието - https://cs.mjs.bg/.

 

От Районен съд - Перникгр. Перник, ул.”Търговска” № 37, +359 (76) 647 502, факс +359 (76) 647 500  
USAID Тази Интернет страница е създадена с подкрепата на Инициатива за укрепване на съдебната система на ААМР